top of page

Algemene voorwaarden Studio Tan Francisco

  1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Studio Tan Francisco, -hierna genoemd als de studio-, de studio en een cliënt waarop de studio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  1. Inspanningen studio

De studio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De studio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

  1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de studio melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de studio het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Annuleren van afspraken kan telefonisch of per What'sApp. 
Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de studio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio aankomen kan de studio de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De studio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Voor beide situaties geldt een uitzondering voor urgente verhinderingen.

1.Betaling

De studio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeldt de standaard prijzen van de producten in de studio mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, via mobiel bankieren of pintransactie te voldoen.

1.Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet de studio vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan wordt aangegeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De studio neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een papieren, danwel geautomatiseerd systeem. De studio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens/AVG. De studio zal gegevens van de cliënt nooit verkopen en/of verhuren aan derden.

1.Geheimhouding

De studio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de studio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

1.Aansprakelijkheid

De studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De studio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

1.Garantie

De schoonheidssalon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door de studio geadviseerde producten heeft gebruikt

  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zowel mondeling als beschreven in eventuele adviesfolder/papier, niet heeft opgevolgd.

  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij de studio gekocht product, geldt geen geld terug garantie maar kan desbetreffend product geruild worden voor een ander product van de studio, doch binnen een week (7 dagen).

  1. Beschadiging & diefstal

  2. De studio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De studio meldt diefstal altijd bij de politie.

  3. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Studio Tan Francisco, Apolloweg 285, 8239DC Lelystad t.n.v. Joyce Geurtsen. De studio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de studio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de studio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

1.Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de studio het recht de cliënt toegang te weigeren zonder opgaaf van redenen.

1.Recht

Op elke overeenkomst tussen de studio en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

crueltyfree beauty
bottom of page